Àrees d'especialitat

 

Dret Tributari

El departament Tributari de PENALBA ABOGADOS ofereix serveis d'assessorament permanent o específic en matèria tributària a petites i mitjanes empreses així com a grups multinacionals i a persones físiques.

L'experiència de l'equip de professionals que l'integren, sitúen aquesta pràctica en una posició excepcional per a oferir les solucions que demanda l'actual context empresarial.

Amb una clara vocació d'adaptar-nos a les peculiaritats de cada unitat empresarial, planifiquem fiscalment les mateixes de forma individualitzada. Així mateix, realitzem la oportuna gestió d'impostos, assessorem i representem al client enfront dels requeriments o inspeccions de l'Administració Tributària i, en cas de discrepància amb aquesta, interposem els recursos que corresponguin en cada cas en qualsevol de les instàncies.

Alguns dels nostres serveis són:

 • Servei d'assessorament fiscal.

 • Planificació fiscal patrimonial.

 • Fiscalitat corporativa (Impost Societats, IVA, retribucions, fusions y adquisicions, operacions d'inversió i desinversió, impostos locals, etc.).

 • Fiscalitat sobre operacions immobiliàries.

 • Fiscalitat persones físiques (IRPF, Successions i Donacions, impostos locals).

 • Procediments d'inspecció tributària: Assessorament i direcció tècnica en procediments economico-administratius y procediments judicials contenciós-tributaris.

Dret Mercantil

PENALBA ABOGADOS presta serveis d'assessorament, implementació, representació y defensa empresarial. Des de la seva creació posem al seu servei la dilatada experiència de més de quaranta anys en matèria empresarial per tal de dotar-li d'una base jurídica que l'acompanyi durant el seu creixement. De la mateixa manera, assumim la representació y defensa jurídica i judicial en cas de controvèrsia.

PENALBA ABOGADOS, responent a la seva vocació de prestar un servei global i complet a les empreses respondrà de qualsevol matèria relacionada per la qual cosa compta amb professionals experts en l'assessorament fiscal, tributari, comptable i laboral a més del jurídic i judicial.

PENALBA ABOGADOS presta serveis d'assessorament, implementació, representació i defensa empresarial. Des de la seva creació posem al seu servei la dilatada experiència de més de quaranta anys en la matèria per tal de dotar-li d'una base jurídica que l'acompanyi durant el seu creixement.

Assessorament en tot tipus d'operacions societàries: fusions, adquisicions, joint ventures, inversions de private equity, reestructuracions societàries i acords de col·laboració.

Alguns dels nostres serveis de l'àrea mercantil són:

 • Assessorament integral a societats mercantils en les diferents fases de la seva activitat.

 • Constitució de societats.

 • Implementació d'estructures societàries.

 • Recolzament i assessorament legal als òrgans de gestió i administració de la societat (modificacions estatutàries, ampliacions/reduccions de capital, redacció dels acords adoptats, elevació a públic dels mateixos, gestions davant el Registre Mercantil, Hisenda, Seguretat Social, etc.).

 • Redacció i negociació d'acords (acords entre socis o accionistes, acords de gestió, d'inversió y desinversió, protocols familiars, etc.).

 • Planificació i execució d'operacions de reestructuració empresarial, fusions, adquisicions, joint-ventures, etc.

 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils: contractes de distribució, de prestació de serveis, d'agència, de franquícia , de llicència, contractes de mandat, de transport, etc.

 • Àmplia experiència en la resolució de situacions conflictives dins de l'empresa, tant de naturalesa judicial com extrajudicial, entre socis / administradors / equip directiu, conflictes externs amb altres empreses.

Protecció de Dades i Noves Tecnologies

PENALBA ABOGADOS compta amb un departament específic de consultoria en matèria de protecció de dades.

Petites i mitjanes empreses, autònoms, comunitats de propietaris, botigues online, Ajuntaments... Qualsevol entitat pública o privada que disposi de fitxers amb informació de carácter personal, ha de donar compliment a les obligacions imposades per la normativa LOPD.

Prestem Serveis d'adequació LSSICE llocs web i e-commerces, així com adaptació a l'actual i vigent "llei de cookies".

Dret Civil

La branca civil és la més extensa del nostre Ordenament Jurídic. PENALBA ABOGADOS compta amb professionals experts en Dret Civil que l'assessoraràn en qualsevol assumpte civil.

Prestem serveis en l'àmbit de la negociació elaboració i anàlisi de qualsevol tipus de contracte o altres documents així com durant el seguiment i control de la seva execució, en materia de compravendes, suministres, arrendaments, serveis, assumptes relacionats amb el dret hipotecari i registral, propietat horitzontal, testamentàries, Fundacions i Associacions.

Sense que pretengui ser un llistat tancat, algunes de les matèries sobre les que PENALBA ABOGADOS presta serveis jurídics són:

 • Responsabilitat civil.

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.

 • Interpretació i execució de contractes.

 • Resolucions i rescissions de contractes.

 • Acció de compliment contractual.

 • Arrendaments urbans: desnonaments, resolució contractual, acció de compliment contractual.

 • Conflictes relatius a contractes d'agència, distribució i franquícia.

 • Reclamacions de quantitat i execucions dineràries.

 • Reclamacions de danys i perjudicis.

 • Reclamacions de quantitat o sol·licitud de declaració de nul·litat en relació a productes bancaris: swaps, preferents, clàusula sòl, interès moratori abusiu, despeses d'hipoteca.

 • Propietat horitzontal i comunitats de propietaris.

 • Divisió de la cosa comuna.

 • Dret Sanitari.

 • Dret del Turisme. Defensa interessos del Tour Operador, del client/usuari. Llei Viatge Combinat.

 • Defensa i assessorament en materia de gestió i explotació hotelera, contracte de management, arrendament d'indústria.

 • Drets reals sobre gaudi, garantia i adquisició.

 • Consumidors i usuaris. Productes defectuosos.

 • Dret de la construcció i de l'edificació.

Dret Immobiliari

PENALBA ABOGADOS compta amb advocats, agents de la propietat immobiliària i economistes per la qual cosa trobarà a la firma qualsevol servei que requereixi relacionat amb la branca immobiliària.

Professionals experts en la matèria li prestaràn assessorament i implementació documental de tot tipus de negocis jurídics tendents a l'adquisició, tenència, gaudi i transmissió d'actius immobiliaris.

Així mateix, ens avala una dilatada experiència en l'àmbit processal immobiliari, comptant el nostre departament processal amb un nombre considerable d'èxits en relació amb procedimients judicials relatius a resolució o compliment contractual de contractes de compravenda i arrendament de tot tipus d'immobles.

Alguns dels serveis que prestem són:

 • Anàlisi de l'estat registral d'immobles.

 • Assessorament sobre l'estat de càrregues i gravàmens d'immobles

 • Assessorament sobre la cancel·lació de censos

 • Censos, consultes i tràmits davant el Registre de la Propietat.

 • Planificació fiscal de la inversió immobiliària i tributació del sector immobiliari.

 • Assistència a inspeccions fiscals i administratives en inversions o projectes immobiliaris.

 • Procediments judicials relatius a operacions immobiliàries.

Dret de Família

L'objecte d'estudi del Dret de Família versa sobre la relació entre els membres pertanyents a un mateix nucli familiar. Alguns dels temes que pertànyen a aquesta branca del dret són les separacions matrimonials, els divorcis, la custòdia dels menors, pensió d'aliments, compensatòria i econòmica, herències i testaments.

Per tant, sempre que es tracta de relacions personals i patrimonials dels membres d'una família, recorrem a les normes i regulacions jurídiques pertanyents a la branca de Dret de Família.

Aquesta branca del Dret forma part del Dret Civil, si bé és important assenyalar algunes diferències entre aquestes dues branques:

 • En el Dret de Família destaca la relació dels membres dins del nucli familiar, tenint en compte el rol que exerceix cada un d'ells. A més les seves normes son imperatives i d'ordre públic. Les relacions entre els familiars no es sotmeten a una àmplia voluntat de l'autonomia.

 • Com a contrapart, el Dret Civil és patrimonial, en general, té normes permisives i una àmplia voluntat en quant a la seva autonomia.

Dret Penal

El Dret Penal sanciona les infraccions o il·lícits tipificats al Codi Penal.

Ésser acusat o víctima d'un delicte és una situació excepcionalment incòmode i desafortunada. A PENALBA ABOGADOS li brindem assistència lletrada i defensa en els procediments judicials penals per delictes contra la propietat, les persones, i contra l'ordre públic, ja sigui com a defensa en el cas de l'investigat o com acusació particular en el cas de la víctima.

Alguns dels serveis que prestem són:

 • Direcció i defensa en tot tipus de procediments penals, en primera i segona instància.

 • Delictes contra la seguretat del trànsit (excés de velocitat, alcoholèmia)

 • Delictes contra les persones, (lesions, violència de gènere).

 • Delictes relacionats amb el patrimoni, (furts, robatoris, estafes).

 • Delictes contra l'honor (injúries, calumnies).

 • Delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions).

 • Delictes societaris.

 • Jurisdicció de Menors.

Dret Administratiu

PENALBA ABOGADOS presta serveis en matèria de tramitació de procediments administratius i judicials relatius a la branca del dret administratiu.

La importància del Dret Administratiu és òbvia: com a particulars o empreses ens relacionem contínuament amb ens públics, realitzant innumerables actuacions subjectes a aquesta disciplina jurídica. En el si d'aquesta relació i de forma inevitable sorgeixen conflictes entre les parts que configuren dita relació (Administració i Administrat). És en aquest escenari on intervenim els professionals del dret que assessorem i defensem els interessos i/o actuacions executades per qualsevol de les citades parts.

PENALBA ABOGADOS assessora i defensa a particulars i empreses així com a l'administració pública davant de situacions de conflicte o discrepància entre aquestes.

Dret Processal

L'Àrea de Processal de PENALBA ABOGADOS presta assessorament representació i defensa en tots els procediments judicials seguits davant els Tribunals de Justícia. Segons el tipus d'assumpte i d'ordre jurisdiccional implicat la feina s'organitza creant equips multidisciplinars.

Constitueix una prioritat de la nostra pràctica conèixer les singularitats de cada sector d'activitat, doncs cada plet és únic i existeixen, en realitat, tantes especialitats com matèries en les que l'home por intervenir (banca i finances, turisme, telecomunicacions, energía, infraestructures, construcció, immobiliari, béns de consum o farmacèutic, família, problemes veïnals, etc.). Aquest particular enteniment de les necessitats i preocupacions dels nostres clients ens permet apreciar en tota la seva extensió les dimensions de cada conflicte.

La dilatada experiència en litigació dels nostres advocats ens permet a més, en moltes ocasions, evitar la judicialització dels assumptes, i en cas de ser el procediment judicial inevitable, defensar-lo des d'una posició consistent.

El dret processal, a través d'un procediment judicial o d'un procediment arbitral, pretén donar solució a tots els conflictes que no s'han pogut resoldre de forma amistosa.


Processal Civil

Els nostres advocats compten amb una dilatada experiència en procediments judicials en l'àmbit del Dret Civil.

Alguns dels nostres assumptes habituals són: procediments canviaris, monitoris, declaratius verbals, declaratius ordinaris, execucions, procediments de derivació de responsabilitat, desnonaments, procediments arrendaticis en general, procediments en matèria de propietat horitzontal (comunitats de propietaris), separacions i divorcis, procediments de guarda i custòdia, incapacitacions, responsabilitat civil contractual i extracontractual, accions de compliment contractual, resolucions contractuals, etc...

En quant als sectors d'activitat sobre els que habitualment treballem són, entre d'altres, els relatius a defectes constructius, arrendaments i contractació immobiliària en general, assumptes contractuals de tota índole, assegurances, successions, consumidors i usuaris, problemes veïnals, temes relacionats amb la banca, swaps, participacions preferents, clàusula sòl i altres clàusules abusives en les escriptures d'hipoteca, etc.


Processal Mercantil

Els nostres advocats processalistes tenen un especial recorregut i experiència en l'àmbit mercantil degut a que l'assessorament empresarial va ser el servei pilar del despatx des de la seva obertura el 1973. Com a conseqüència d'aquesta especial dedicació a l'empresa, el despatx compta amb advocats amb experiència en tot tipus de procediments de matèria empresarial.

Dins del dret processal mercantil es troben els procesos judicials derivats d'obligacions i contractes mercantils, derivació de responsabilitat per a administradors, conflictes societaris, procediments relacionats amb el dret de la competència, procediments de propietat Intel·lectual i industrial, concursos de creditors.

Els nostres advocats son experts en els procediments dimanants de l'aplicació de tot tipus de contractes mercantils, destacant en especial, per ser molt habituals en el nostre despatx, els assumptes relacionats amb el turisme, en defensa de propietaris, inversors, tour operadors, promotors, operadors relatius a l'allotjament i la restauració a més d'altres activitats relacionades.

PENALBA ABOGADOS ha representat i representa a importants marques del sector incloent cadenes hoteleres i empreses de restauració de reconegut prestigi.

Altres sectors d'especial rellevància entre els procediments judicials del despatx són els relatius a les diverses àrees del sector immobiliari així com de la construcció.


Processal Penal

Donades les importants repercusions que pot tenir cada decisió dins del procediment penal, és important comptar amb advocats penalistes amb experiència des del primer moment. Per això, el nostre despatx compta amb advocats amb anys d'experiència en Dret Penal que han assessorat a clients en tot tipus d'assumptes, i en els diversos tipus de procediments de l'ordre penal:

 • Direcció i defensa en tot tipus de procediments penals, en primera i segona instància.

 • Delictes contra la seguretat del trànsit (excés de velocitat, alcoholèmia)

 • Delictes contra les persones, (lesions, violència de gènere).

 • Delictes relacionats amb el patrimoni, (furts, robatoris, estafes).

 • Delictes contra l'honor (injúries, calumnies).

 • Delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions).

 • Delictes societaris.

 • Jurisdicció de Menors.


Processal Administratiu i processal Tributari:

Els nostres advocats compten amb experiència presentant tot tipus de recursos enfront les administracions públiques.

En relació amb el Dret Tributari els nostres advocats compten amb experiència presentant tot tipus de recursos davant els òrgans de recaptació i gestió de l'agència tributària, representant als nostres clients davant la Inspecció Tributària i en els Tribunals Contensiosos-Administratius.

ADR

S'acudeix als sistemes alternatius de resolució de conflictes (Alternative Dispute Resolution) per a evitar un procés judicial convencional. Aquests sistemes ofereixen procesos més àgils, econòmics i flexibles.

Dins dels sistemes de ADR destaquen:


L'Arbitratge

L'Arbitratge s'ha definit per la reconeguda Sentencia del Tribunal Constitucional de data 4 d'octubre de 1993 com un "equivalent jurisdiccional mitjançant el qual les parts poden obtenir els mateixos objectius que amb la jurisdicció civil, això és, l'obtenció d'una decisió al conflicte amb tots els efectes de la cosa jutjada" és un mètode alternatiu de resolució de disputes en el qual les parts, de comú acord, remeten a un tercer independent i estrany a la Litis (l'Àrbitre) la resolució d'una determinada controvèrsia sorgida entre elles.

El laude dictat per l'Àrbitre té rang de cosa jutjada i els seus efectes són vinculants i d'obligat compliment per a les parts. Això vol dir que, en cas d'incompliment del Laude, es podrà sol·licitar directament, per vía executiva, el compliment judicial del mateix.

L'arbitratge por ser de dret o equitat. La seva distinció es basa fonamentalment en el fet que les parts decideixen que la seva controversia sigui resolta bé segons la Llei (Arbitratge de Dret) o bé segons el lleial saber i entendre de l'Àrbitre (Arbitratge d'Equitat). És a dir, en aquest últim cas, l'Àrbitre no té l'obligació de fonamentar la seva decisió (Laude) sobre la base de disposicions legals vigents sino més aviat basant-se en principis de justícia i equitat aplicables al cas concret.


La Mediació

La mediació es basa en la flexibilitat i en el respecte a l'autonomía de la voluntat de les parts, la voluntad de les quals, manifestada i plasmada en l'acord que posa fi a la controversia, podrá tenir també la consideració de títol executiu, si les parts així ho desitgen, mitjançant la seva elevació a escritura pública davant de Notari.

En la mediació les parts NO traslladen la seva voluntat decisòria en mans de tercers aliens a la Litis (aquests són, els Jutges o Àrbitres, que tenen la obligació de resoldre l'assumpte que se'ls encarrega) sino que segueixen éssent propietàries de les seves decisions, de forma escollida i, cosa més important, de l'abast i els efectes que volen donar a la posible resolució.

A la mediació són les parts, les que posen fi eventualment a la controvèrsia de forma voluntària mitjançant el corresponent acord. Les parts segueixen éssent propietàries de (l'eventual) decisió presa mentre que en l'Arbitratge les parts estan obligades a acceptar i acatar la decisió emesa per l'Àrbitre.

PENALBA ABOGADOS compta amb professionals habilitats i registrats en el Registre de Mediadors de Catalunya per a l'exercici de la mediació.